Събиране на вземания

Същност на проблема

Натрупването на неизпълнени междуфирмени задължения в последните години доведe до следните особено негативни резултати:

 • верижно забавяне на разплащания, при което забавянето или неизплащането на задълженията се възприема като норма за поведение;
 • повишаване на адаптивността на длъжниците към средствата за правна защита на кредитора, изразяваща се в системни опити за саботиране на съдебната защита на кредитора и избягване на заплащането на задълженията им;
 • намаляваща ефективност на съдебната защита в рамките на исковия процес, поради неговата бавност.

Предвид тези неблагоприятни обстоятелства, защитата на кредиторовия интерес следва да се насочва по пътя на

 • извънсъдебна реализация на кредиторовите права;
 • преграждане на възможностите на длъжниците да саботират събирането на задължението;
 • комплексно разглеждане на имуществените права на длъжниците, без вземанията на кредитора да бъдат поставяни на свой ред в зависимост от евентуални вземания на длъжника.

Особености на подхода

За разлика от повечето адвокатски практики, които поставят в центъра на събирането на задължението исковия процес, с неговата бавност и усложнения, както и с повишеното право на защита на ответника, ние сме разработили оригинален подход, който се основава на следните принципи:

 • Правен автоматизъм;
 • Предварителното обезпечаване на вземането;
 • Консолидиране на вземания у кредитора или у трето лице;
 • Упражняването на правата на длъжника по отношение на неговите длъжници;
 • Блокиране на възможностите на длъжника за участие в сделки или получаване на плащания;
 • Несъстоятелност на длъжника;
 • Привличане на длъжника към наказателна отговорност за престъпление срещу кредиторите.

Специфичен подход към решаване на случаи с особена сложност (Финансов арбитраж)

В случаите, обхващащи сложни отношения на задлъжнялост между множество лица, екипът ни разработи и използва специфичен и иновативен способ за урегулиране и взаимно погасяване на тези задължения. Този правен способ позволява най-рационално намаляване на междуфирмената задлъжнялост при запазване на наличните парични ресурси и при условията на най-благоприятен данъчен режим.

Опит

Описаните по-горе действия са плод на повече от десетгодишния опит на нашия екип в регулирането на облигационни отношения между български икономически субекти. Високата интензивност на прилаганото въздействие, както и привличането на имуществените права на максимално широк кръг лица за удовлетворяването на кредиторовата претенция водят до “колективен натиск” върху длъжника да изпълни своето задължение и стесняват пространството му за избягване на плащането.

Опитът показва, че правилно планираната система от действия води до регулиране на отношението в среден срок от един до четири месеца – значително по-бързо и по-предсказуемо от исковия процес.