Екип

 • daniela.jpg
  Даниела Шиклева
  Адвокат, Медиатор
  Даниела Шиклева
  Адвокат, Медиатор
  Образование:
  Адв. Шиклева е завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Стипендиант на фондация „Атанас Буров”. Притежава над 18 г. практика като адвокат и партньор в адвокатски дружества. Притежава и допълнителна квалификация към Американска агенция за международно развитие (USAID) и Международна организация за развитие на правото (IDLО – курс за адвокати EILC) Рим, Италия.  Член на Софийска адвокатска колегия.

  Практически области:
  Търговско  и корпоративно право;
  Обществени поръчки;
  Венчър фондове;
  Вещно право;
  Гражданско право;
  Облигационно право;
  Трудово право;
  Процесуално представителство пред съд и арбитраж;
  Концесии и концесионни анализи.
 • nevena.jpg
  Невена Стайкова
  Адвокат, Медиатор
  Невена Стайкова
  Адвокат, Медиатор

  Образование:
  Адв. Стайкова е завършила е Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Притежава и икономическо образование. Специализира изключително в сферата на събиране на вземания. Сертифициран медиатор със специалност „Търговска медиация”. Член на Софийска адвокатска колегия.

  Практически области:
  Събиране на вземания;
  Търговско и корпоративно право;
  Корпоративно преструктуриране;
  Гражданско право;
  Процесуално представителство пред съд и арбитраж;
  Дружествено право.

 • donka.jpg
  Донка Димитрова
  Адвокат, Медиатор
  Донка Димитрова
  Адвокат, Медиатор

  Образование:
  Адв. Димитрова е завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Специализирала Международно право и Международни отношения. Сертифициран медиатор със специалност „Търговска медиация”. Кандидат към Института за развитие на правото при БАН за придобиване на докторска степен по специалност „Международно право и право на Европейския съюз.” Член на Софийска адвокатска колегия.

  Практически области:
  Корпоративно преструктуриране;
  Венчър фондове;
  Финансиране на стартиращи компании;
  Ангелско инвестиране;
  Банки и Финанси;
  Обществени поръчки;
  Право на ВУЗ;
  Право на общините;

 • bilyana.jpg
  Биляна Димитрова
  адвокат
  Биляна Димитрова
  адвокат

  Образование:
  Завършила е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” (2004). Преминала е обучение по американско бизнес право. Притежава мениджърски опит от работа в Делауеър, САЩ. Адвокат с интереси в областта на международното бизнес право и мениджмънт, правото на интелектуална и инвестиции. Член на Софийска адвокатска колегия.

  Практически области:
  Търговско и корпоративно право;
  Интелектуална и индустриална собственост;
  Медийно право;
  Правна регламентация на туризма;
  Правна уредба на здравеопазването;
  Право на енергийния сектор;
  Право на НПО;
  Концесионни анализи.

  Специфичен опит:
  Aдв. Биляна Димитрова оглавява отдела по ИТ и BPO в Адвокатско Дружество "Димитрова, Стайкова и Партньори“.
  Адв. Димитрова е експерт с изключителен опит в работата с ИТ, софтуерни, високо-технологични и иновативни компании и в развитието на успешни стартъп проекти. През последните години оглавяваният от нея екип консултира инвестиционни фондове, предакселератори, акселератори, самостоятелни инвеститори и инвеститорски групи. Ментор и лектор в редица проекти, свързани с бизнес и социално предприемачество.

  Говорими езици:
  Английски и немски

 • noname.jpg
  Красимира Жекова- Добрева
  Адвокат
  Красимира Жекова- Добрева
  Адвокат
 • dilyana.jpg
  Диляна Симеонова
  Адвокат
  Диляна Симеонова
  Адвокат

  Образование:
  Адв. Симеонова е завършила Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство, град София. Участвала е в семинари и обучения за повишаване на професионалната си квалификация в сферите, в които специализира. Член на Софийска адвокатска колегия.

  Практически области:
  Търговско право;
  Преобразуване на дружества;
  Сделки с капиталови участия;
  Консултиране на стартиращи компании;
  Право на интелектуална собственост;
  Облигационно право;
  Правна регулация на туризма;
  Правни анализи.

 • gloria.jpg
  Глория Дотова
  Адвокат
  Глория Дотова
  Адвокат

  Образование:
  Завършва Университета за национално и световно стопанство, Юридически факултет.
  Специализира в областта на гражданското и търговското право. Член на Софийска адвокатска колегия.

  Практически области:
  Гражданско право;
  Облигационно право;
  Вещно право;
  Търговско право;
  Транспортно право;
  Правни анализи;
  Събиране на вземания;
  Несъстоятелност;
  Процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела.
  Процесуално представителство в изпълнителен процес.

 • kamelia.jpg
  Камелия Каменова
  Младши адвокат
  Камелия Каменова
  Младши адвокат

  Образование:
  Камелия Каменова е завършила право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Специализирала е правораздаване и публична администрация. Член на Софийската адвокатска колегия.

  Практически области:
  Търговско право;
  Преобразуване на дружества;
  Сделки с капиталови участия;
  Гражданско право;
  Облигационно право;
  Граждански процес;
  Правни анализи.

 • elizabet.jpg
  Елизабет Генчева
  Младши адвокат
  Елизабет Генчева
  Младши адвокат

  Образование:
  Елизабет Генчева е завършила Право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Провела е едногодишен стаж в Софийски районен съд и Софийски градски съд по Стажантска програма Fulbright. Вписана в регистъра на адвокатските сътрудници в САК.

  Практически области:
  Търговско право;
  Вещно право;
  Гражданско право;
  Облигационно право;
  Изготвяне на правни становища и статии;

 • marin.jpg
  Марин Божков
  Асоцииран консултант
  Марин Божков
  Асоцииран консултант

  Завършил е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” (1993). Работил е по експертни и ръководни позиции в Агенция за приватизация (от 1994), Комисия за ценните книжа и фондовите борси (от 1997) и Центърът за масова приватизация (от 1999). Хоноруван експерт към Икономическата комисия към Народното събрание (след 2002).

  Практически дейности:
  Търговско право;
  Дружествено право и сделки с предприятия;
  Корпоративно преструктуриране;
  Административно право и процес;
  Особени данъчни режими;
  Стопанска дейност на чуждестранни лица;
  Решаване на случаи с особена фактическа и правна сложност;
  Правен анализ;
  Обществен мониторинг и медийно право;
  Моделиране и управление на процеси;
  Управление на кризи;
  Управление на инвестиционни проекти;
  Право на общините;
  Изборно законодателство;
  Законодателен процес и нормативно осигуряване;
  Електронно управление.

  Специфичен опит:
  Г-н Божков е активен участник в експертни и ръководни позиции в най-масовите икономически процеси, протичащи в България в последните 25 г. – касовата приватизация като продажба на цели предприятия и обособени части от тях както и масовата приватизация и търговията с ценни книжа, като капиталова продажба на регулирани и нерегулирани пазари на акции и други ценни книжа. В периода 1994 – 2004 г. той активно участва в законодателното и подзаконово нормативно регулиране на тези процеси, което му дава уникален поглед върху изграждането на съвременната българска икономика „отвътре“. Освен парктическата дейност опитът му е обобщен в няколко десетки статии в специализирания правен печат, както и в три цикъла лекции -  „Правният анализ на предприятието и обособената част“; „Преобразуването и продажбата на предприятия и обособени части от тях“; „Управления на кризи в икономиката“.
  Към настоящия момент е утвърден експерт в областта на търговските сделки с особена фактическа и правна сложност, капиталовите продажби във всички техни форми и корпоративното преструктуриране.
  Г-н Божков е автор на повече от 30 статии в специализирания печат, както и на популярни статии и коментари. Известен коментатор и анализатор на политическите процеси и изборното законодателство.

  Говорими езици:
  Руски  и сръбски

 • antonio.jpg
  Антонио Антиев
  Асоцииран консултант
  Антонио Антиев
  Асоцииран консултант

  Образование:
  Адв. Антиев е завършил Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство. Специализира в областта на вещното, трудовото и облигационното право. Член на Софийска адвокатска колегия.

  Практически области:
  Гражданско право;
  Договорно право;
  Събиране на вземания;
  Трудово право;
  Застрахователно право;
  Недвижими имоти;
  Административно право;
  Процесуално представителство.